Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP – to na nim ciąży bowiem obowiązek informacyjny w tym zakresie. Częstotliwość oraz forma szkoleń uzależnione są od rodzaju stanowiska pełnionego przez pracownika. Koszt szkolenia ponosi pracodawca, a szkolenie powinno się odbyć w godzinach pracy.

WSTĘPNE SZKOLENIE BHP
Szkolenie wstępne z zakresu BHP musi odbyć się w pierwszym dniu zatrudnienia, jeszcze przed dopuszczeniem nowego pracownika do pracy na stanowisku. Szkolenie wstępne BHP musi być także przeprowadzone dla pracownika, który kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, ale po jakiejkolwiek nieciągłości zatrudnienia (choćby jednodniowej). Po jego przeprowadzeniu przeszkolony otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, prawidłowo uzupełniony wzór poniżej:

Instruktaż ogólny przeprowadza specjalista ds. BHP (3h), natomiast instruktaż stanowiskowy przeprowadza kierownik lub pracodawca (8h) – najlepiej bezpośredni przełożony osoby szkolonej.
W tym miejscu warto dodać, że obowiązek przejścia szkolenia BHP mają także osoby wykonujące zadania służby BHP, a także wszyscy kierownicy, w tym prezesi, dyrektorzy i inne osoby reprezentujące przed pracownikami podmiot gospodarczy, będący organizatorem pracy.

OKRESOWE SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP powinny być powtarzane w czasie trwania stosunku pracy pracownika w celu utrwalenia wiedzy z tej dziedziny oraz przedstawienia ewentualnych zmian. Kwestia częstotliwości szkoleń BHP związana jest z rodzajem i warunkami wykonywanej pracy.

CZĘSTOTLIWOŚĆ PRZEPROWADZANIA SZKOLEŃ OKRESOWYCH

co rok – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, w których zakresie obowiązków występują prace szczególnie niebezpieczne;
co 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
co 5 lat – pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, kadra inżynieryjno-techniczna;
co 6 lat – osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych;

Poniżej znajduje się wzór prawidłowo wystawionego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia okresowego w dziedzinie BHP: