W momencie kiedy inspektor pracy podczas kontroli stwierdzi w firmie nieprawidłowości, ma  obowiązek zastosować środki prawne w ramach nadzoru, które pozwolą wyeliminować  udokumentowane niezgodności. Warto podkreślić, że konieczne jest także zastosowanie pokontrolnych zaleceń przedstawiciela PIP, które mogą być stosowane jako nakazy, polecenia ustne lub wystąpienia.

Przepisy prawne, na jakie powołuje się PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) podczas przeprowadzania kontroli w Państwa firmie, dotyczą następujących dokumentów:

  • Ustawy z Kodeksu Pracy,
  • Rozporządzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sp. ogólnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sp. badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładzie i środowisku pracy,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów w sp. wykazu chorób zawodowych oraz zasad postępowania w razie rozpoznania i stwierdzenia choroby zawodowej,
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sp. bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie związane jest z narażeniem na drgania mechaniczne i hałas.

PIP jest organem kontrolnym, który zajmuje się nadzorowaniem przestrzegania prawa pracy w firmach. Sprawdzają oni zagadnienia związane z bezpieczeństwem. Po takiej wizycie w firmie zazwyczaj sporządzany jest protokół kontroli.

Inspektor ma obowiązek nie tylko wykazać, jakie uchybienia występują w firmie, lecz także określić działania naprawcze. Dzięki temu pracodawcy wiedzą jakie działania podjąć, aby usunąć te nieprawidłowości pokontrolne.

Z moją pomocą mogą Państwo zrealizować z łatwością pokontrolne zalecenia inspektora pracy. Do każdej decyzji i nakazu podchodzę indywidualnie i proponuję konkretne akcje do szybkiego wykonania wszystkich nieprawidłowości.